Výzva č. 31 – Modernizace přístrojů a vybavení operačních sálů

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Modernizace přístrojů a vybavení operačních sálů

  • Registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001549
Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytování návazné péče v Pardubickém kraji, a to prostřednictvím modernizace přístrojů a vybavení operačních sálů na pracovištích NPK. Cílem projektu je tedy zkvalitnění poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.
Realizací projektu dojde k modernizaci přístrojů a vybavení operačních sálů NPK, díky čemuž se například budou moci provádět i vyšetření, které na stávajících přístrojích již nelze realizovat, a dále se zjednoduší se přístup k obrazovým informacím apod.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.