Výzva č. 26 – Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, prostřednictvím implementace integrační vrstvy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHea

Výzva č. 26 eGovernment I.

Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, prostřednictvím implementace integrační vrstvy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth

  • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006514
Cílem projektu je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy a dokončení procesu elektronizace agend veřejné správy. Konkrétně v oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění snadného a integrovaného přístupu oprávněných osob ke komplexním informacím o poskytnutých zdravotních službách, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace, zlepšení sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotnických služeb, zvýšení efektivity, kvality, dostupnosti a bezpečnosti systému a poskytované péče, zajištění a rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb.
Uvedených cílů bude dosaženo vytvořením komunikačního a informačního portálu, který umožní přístup k vybraným integrovaným a zabezpečeným zdravotnickým informacím v Nemocnici Pardubického kraje, a. s. Realizace projektu představuje významný přínos v rámci elektronizace zdravotnického systému a celkové koncepce eHealth, a je tak plně v souladu se specifickým cílem IROP 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.