Přátelská nemocnice

Naše přátelská nemocnice, vaše trvalá jistota...

Program Přátelská nemocnice vznikl krátce po sloučení pěti nemocnic  akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji pod jednu společnost. V říjnu roku 2015 jeho náplň schválilo jak představenstvo společnosti, tak Rada Pardubického kraje v pozici její valné hromady. V projektovém týmu se sešli odborníci na hodnocení kvality péče, lidské zdroje, lékařskou i ošetřovatelskou péči, provoz nemocnice a komunikaci s veřejností. Mentorem týmu se stal Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Hlavní myšlenka programu se nesla v duchu vzájemného propojení jednotlivých nemocnic prostřednictvím vzájemné spolupráce nad definovanými oblastmi:

  • Firemní kultura
  • Prostředí a pacient
  • Psychologická pomoc a duchovní služba
  • Umírající pacienti a jejich rodiny
  • Dobrovolnictví
  • Systém řešení stížností a pochval
  • Psychologická pomoc zaměstnancům
  • Stravování a možnosti nákupu v areálech nemocnic
  • Parkování a dopravní obslužnost nemocnic

Pět let po uvedení programu do života je až na výjimky velká část oblastí ve stavu, který můžeme považovat za téměř hotový.  Aktuálně tak program Přátelská nemocnice čeká na vydefinování nových oblastí a témat.

Myšlenka Přátelské nemocnice se za dobu své existence stala podkladem pro definování  zásad firemní kultury, etického kodexu zaměstnanců i obecného principu fungování Nemocnice Pardubického kraje.