Přátelská nemocnice

 

Naše přátelská nemocnice, vaše trvalá jistota...


Historie programu

Program Přátelská nemocnice vznikl krátce po sloučení pěti nemocnic akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji pod jednu společnost. V říjnu roku 2015 jeho náplň schválilo jak představenstvo společnosti, tak Rada Pardubického kraje v pozici její valné hromady. V projektovém týmu se sešli odborníci na hodnocení kvality péče, lidské zdroje, lékařskou i ošetřovatelskou péči, provoz nemocnice a komunikaci s veřejností. Mentorem týmu se stal Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V návaznosti na téměř dokončené obsahové naplnění původních okruhů Přátelské nemocnice definované na základě aktuálních potřeb nově vzniklé společnosti v roce 2015 došlo k redefinování obsahu aktivit a struktury programu a od roku 2021 pracujeme v Nemocnici Pardubického kraje s konceptem Přátelské nemocnice 2.0.

Myšlenka Přátelské nemocnice se za dobu své existence stala podkladem pro definování  zásad firemní kultury, etického kodexu zaměstnanců i obecného principu fungování Nemocnice Pardubického kraje. Cíle programu

Nemocnice Pardubického kraje se od svého založení posunula do další fáze své existence. Stejně jako prochází vývojem společnost, procházejí vývojem i její potřeby. Koncept Přátelské nemocnice je třeba chápat jako pevný základ firemní filozofie Nemocnice Pardubického kraje. Ta ji definuje jako nemocnici, která poskytuje všem svým pacientům maximálně kvalitní péči v důvěrně známém prostředí a která si je vědoma jak svého sepjetí s regionem, tak individuality svých součástí.

Přátelskou nemocnici můžeme charakterizovat jako zdravotnické zařízení, které klade důraz na příjemné vystupování a jednání jak svých zaměstnanců, tak ke svým zaměstnancům, otevřenost v komunikaci, ochotu pomoci, transparentnost, empatii a lidský přístup.

Firemními hodnotami jsou:

Důvěra a respekt Odbornost a kvalita Týmová spolupráce Efektivita KomunikacePilíře programu

1/ Prostředí a pacient

Pacient je dnes ve zdravotnictví chápán jako klient. Zdravotnické zařízení je v současné době hodnoceno nejenom podle odborných kritérií a kvality poskytované péče, ale také podle způsobu komunikace, přístupu a podle míry spokojenosti pacientů.

V Nemocnici Pardubického kraje se snažíme vytvářet takové prostředí, které bude přispívat k celkové spokojenosti pacientů.

 

2/ Prostředí a zaměstnanec

Na vytváření celkového prostředí v Nemocnici Pardubického kraje mají výrazný vliv zaměstnanci. Snahou je vytvářet jim příznivé podmínky pro jejich práci a zajistit, aby byli ve svém zaměstnání spokojení. To by bylo jen těžko možné bez jejich spolupráce. Cílem je, aby všichni zaměstnanci jednali, komunikovali a chovali se v souladu s firemní kulturou. V případě zdravotnických profesí je navíc třeba zdůraznit, že medicína je vnímána především jako poslání. A právě chování a jednání těch, co pečují o lidské zdraví a přicházejí do přímého kontaktu s pacienty, má významnou roli v celkovém vnímání Nemocnice Pardubického kraje jako takové.

 

3/ Firemní identita

Ze své podstaty je firemní identita strategicky naplánovaná představa vycházející z filosofie firmy a jejího dlouhodobého strategického cíle. Tuto představu musí společnost reprezentovat jak uvnitř organizace, tak vně. Firemní identita je ve svém základu tvořena pěti základními pilíři. Těmi jsou:

  • firemní filosofie,
  • firemní kultura,
  • nositelé firemní kultury,
  • firemní komunikace
  • a firemní design.