Prostředí a pacient

Komunikace s pacientem

Stejně jako ve všech oborech i ve zdravotnictví došlo v novém tisíciletí k řadě změn. Jejich charakter je různý - rozvojem technologií počínaje přes změnu komunikace až po úplnou změnu chápání rolí pacient a zdravotník. Dnes pro nás je pacient partner, už není pouhým pasivním příjemcem poskytované péče, ale klient s přáními a potřebami. Bereme jej jako člověka, který má své  pocity, obavy i zábrany. Uvědomujeme si, že i tyto faktory mají významný vliv na proces uzdravování. Naším cílem je vlídné a důstojné zacházení i vzájemný respekt zdravotnického personálu a pacientů. Psychologická pomoc a intervence

Řada onemocnění zásadně ovlivňuje nejen tělo, ale má výrazný dopad i na psychiku pacienta. Samotná nemoc a její léčba může vzbuzovat nejistotu, úzkost, strach. Mnohdy jde o traumatizující a stresující záležitosti, kvůli nimž pacient není schopen standardně fungovat v běžném životě. Proto je nejen jemu, ale také jeho blízkým nabízena odborná psychologická pomoc a péče v krizových situacích, jež vyplývají z nemoci, její léčby nebo změn, které přináší. Péče o imobilní pacienty

Pacienti s pohybovými obtížemi nebo i zcela imobilní mohou před návštěvou všech zdravotnických zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a.s. předem informovat personál, který se na jejich vyšetření nebo hospitalizaci dodatečně připraví.  Ten je v této oblasti pravidelně školen. Při manipulaci s imobilními pacienty zaměstnanci využívají i různá pomocná zařízení.

Jejich seznam v Pardubické nemocnici najdete v odkazu zde
Jejich seznam v Chrudimské nemocnici najdete v odkazu zdeDuchovní podpora

Pacientům je na vyžádání poskytována duchovní podpora. V Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké a Litomyšlské nemocnici ji zajišťují duchovní z církví, které v místě působí. Ve Svitavské nemocnici je duchovní služba poskytována nemocniční kaplankou, jež je zaměstnankyní nemocnice.

Více o problematice naleznete na stránce Duchovní péče v NPK.Umírající pacient a jeho rodina

Umírající pacient má právo nejen na řádnou péči, ale také na důstojné zacházení. Proto je třeba respektovat jeho osobnost, zachovávat citlivý přístup a zároveň empaticky komunikovat nejen s ním, ale i s jeho rodinou.Dobrovolnictví

Náplň práce dobrovolníka v nemocnicích spočívá zejména v jeho úzkém kontaktu s pacienty, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě. Nejčastěji si tak dobrovolníci s pacienty povídají, hrají s nimi společenské hry, organizují skupinové aktivity (cvičení, čtení, výtvarné dílny) a další. Daří se také navazovat spolupráci s canisterapeuty, kteří docházejí do nemocnic a navštěvují pacienty v rámci terapie se speciálně vycvičeným psem.

Spolupráce s dobrovolnickými centry

Koordinátoři dobrovolnické služby z Nemocnice Pardubického kraje spolupracují s dobrovolnickými organizacemi a centry v daných lokalitách. Ty pomáhají zejména s náborem nových dobrovolníků, jejich zaškolením a supervizí. Koordinátor dobrovolnické služby v nemocnici seznámí dobrovolníka s chodem oddělení, provede vstupní školení, sleduje jeho docházku a průběžně s ním komunikuje.

Chcete se stát dobrovolníkem? Více informacích naleznete na stránce Dobrovolnická služba.Prevence a osvěta

Nemocnice Pardubického kraje pořádá nebo se podílí na celé řadě akcí a aktivit, kde se prezentuje široké veřejnosti. Zaměstnanci nemocnice se také věnují prevenci a osvětě. 


Dny nemocnice / Dny zdraví

Akce pro širokou veřejnost, které se konají pravidelně ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje. Návštěvníci mohou využít bezplatných preventivních vyšetření nebo mají možnost nahlédnout do zákulisí nemocničních provozů.

 

Obvyklé termíny:

Svitavská nemocnice – duben; Pardubická nemocnice – květen; Litomyšlská nemocnice – červen; Orlickoústecká nemocnice – září;
Chrudimská nemocnice – říjen


Den dekubitů

Tradiční osvětová a preventivní akce pořádaná u příležitosti světového dne Stop dekubitům, který pravidelně připadá na druhou polovinu listopadu. Cílem akce je upozornit na problematiku proleženin. Koná se zpravidla mimo nemocniční areál, většinou v prostorách některého z obchodních center.


Daruj krev s pardubickými hokejisty 

Pravidelná akce, kterou organizuje nemocnice společně s pardubickým hokejovým klubem. Je zaměřená na nábor prvodárců krve a koná se na transfuzním oddělení Pardubické nemocnice na podzim.


Valentýnské odběry krve 

Pravidelná akce, která se odehrává v Pardubické nemocnici a Orlickoústecké nemocnici. Je zaměřena na nábor prvodárců krve a odehrává se na transfuzních odděleních v týdnu okolo 14. února.


Sportovní park Pardubice

Další pravidelná aktivita, které se nemocnice účastní. Koná se v létě v pardubickém parku Na Špici. Nemocnice je zde většinou zastoupena stánkem, v němž se zaměřuje na prevenci, měření tlaku, tejpování, ale i oslovování dobrovolníků, studentů jako potenciálních zaměstnanců apod.


Čisté tlapky

Program Pardubické nemocnice zaměřený na edukaci významu hygieny rukou jako prevence onemocnění. Tato akce je určena především pro žáky mateřských a základních škol a je spojena s nácvikem správné a dostatečné hygieny rukou. Akce se koná buď v mateřských nebo základních školách či v prostorách nemocnice.


Dny Pardubického kraje

Nemocnice Pardubického kraje bývá pravidelně oslovována k účasti na akci Dny Pardubického kraje, kterou pořádá Pardubický kraj.Časopis DOTEK a pořad O zdraví

Nemocnice Pardubického kraje informuje o své činnosti rovněž prostřednictvím nejrůznějších médií. Patří mezi ně také časopis DOTEK a televizní pořad O zdraví.

Časopis DOTEK

Firemní časopis o Nemocnici Pardubického kraje, který je vydáván od září 2018. Jeho obsah nabízí přehled důležitých zpráv z dění ve společnosti, rozhovory se zaměstnanci, zajímavosti z nemocnic a články na aktuální témata. Původně byl koncipován jako časopis pro zaměstnance, nyní je k dispozici i širší veřejnosti.


Televizní pořad O zdraví

Televizní pořad O zdraví pravidelně informuje o novinkách ze života Nemocnice Pardubického kraje. Vysílá ho Východočeská televize V1. Jeho jednotlivé díly najdete na tomto odkazu.

 Nepravidelné programy

Blesk ordinace

Event, který se uskutečnil poprvé v roce 2021 ve spolupráci s vydavatelem deníku Blesk, Czech News Center. Cílem akce bylo poukázat na důležitost preventivních prohlídek, a to prostřednictvím zajímavého programu na pardubickém Pernštýnském náměstí. K dispozici zde byly stánky s bezplatnými preventivními vyšetřeními (kožních znamének, zraku, tlaku, diabetu a další). 


Čisté ručky 

Edukativní a preventivní akce Litomyšlské nemocnice pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol, která se uskutečnila poprvé v roce 2021. Jejím cílem bylo hravou formou na soutěžních stanovištích naučit děti správný postup hygieny rukou a edukovat je o její důležitosti. Program se odehrál v areálu Litomyšlské nemocnice. 


Dny zdraví v Pardubicích

Nemocnice klade důraz na popularizaci zdravotnických témat, především pak zdravotní prevenci. Proto se také každoročně účastní pardubických Dnů zdraví, které jsou určeny pro veřejnost. Jejich součástí jsou odborné přednášky a poradny, a to i vybraných lékařů Nemocnice Pardubického kraje.


Plyšáčkování

Edukativní program Svitavské nemocnice pro děti z mateřských škol zaměřený na prevenci úrazů, první pomoc a základní ošetření.


Vědět víc – karcinom prsu

Týden na podporu boje proti karcinomu prsu. Preventivní akce se zapojením odborné i laické veřejnosti se uskutečnila v dubnu roku 2018.