Výzva č. 26 – Regionální systém PACS

Výzva č. 26 eGovernment I.

Regionální systém PACS
  • Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005808
Cílem projektu je zajištění snadného a rovného přístupu k informacím pro poskytovatele zdravotních služeb, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace.
Tento cíl bude v rámci projektu dosažen prostřednictvím nové funkcionality Regionálního systému PACS (dostupnost služeb veřejné správy), která zajistí především přístup k informacím z diagnostických procesů pro všechny poskytovatele zdravotní péče a příslušné zdravotníky odkudkoli formou webového rozhraní, dále využití webových technologií pro bezpečné vzdálené zpracovávání a podporu diagnostiky z vyšetření na zdravotnických přístrojích s obrazovým výstupem (tzv. modality) a bezpečné a snadné sdílení obrazových diagnostických dat, jak v rámci všech nemocnic NPK, tak i případně s externími pracovníky a dalšími odbornými pracovišti v čase potřebném pro poskytnutí kvalitní zdravotní péče.
Projektový záměr vychází z aktuálního stavu informačních technologií ve zdravotnických zařízeních Nemocnice Pardubického kraje, a. s., který neodpovídá současným potřebám a požadavkům uživatelů ani trendům a doporučením v koncepci Ministerstva zdravotnictví v oblasti eHealth. Současný stav je dán historickým vývojem a není možné jednoduchým způsobem za přijatelných nákladů přejít do stavu, který současným potřebám a trendům odpovídá. Implementace nového řešení umožní mnohem efektivnější a bezpečnější přechod k novým požadavkům v oblasti zpracování obrazové diagnostiky kdykoliv v budoucnosti, standardizuje formáty dat a umožní bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními NPK.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.