Etický kodex zaměstnance

Společným cílem všech zaměstnanců Nemocnice Pardubického kraje je zajistit kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny. Zaměstnanci nemocnice dodržují etický kodex jako mravní závazek. Zavazují se jednat tak, aby bylo dosaženo naplnění společného cíle vůči pacientům a veřejnosti, vůči jejich spolupracovníkům a obchodním partnerům nemocnice a tak, jak považují sami tito zaměstnanci za správné a vhodné, pokud by směřovalo vůči nim.

 

Etika a odbornost

Zaměstnanec za všech okolností respektuje etický kodex své profese, zejména

 • Etický kodex lékaře (České lékařské komory),
 • Etický kodex stomatologa (České stomatologické komory),
 • Etický kodex farmaceuta (České lékárnické komory),  
 • Etický kodex České asociace sester (ČAS),
 • Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, 
 • Etický kodex fyzioterapeutů,
 • Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum,

jakož i práva pacientů, práva specifických skupin pacientů, a především individuální přístup k pacientům při řešení jejich potřeb, vyplývající zejména z

 • Kodexu o právech pacientů,
 • Charty práv dětí v nemocnici.

Zaměstnanci nemocnice tvoří tým profesionálů, který za všech okolností považuje za čest poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotní péčí pacientům, jejichž potřeby a zájmy jsou vždy na prvním místě.

 

Komunikace

 • Naše komunikace je otevřená. Jednání zaměstnanců je vstřícné a korektní.
 • Zaměstnanci jsou si vědomi důvěrnosti informací o pacientech a poskytují jim patřičnou ochranu.
 • Zaměstnanci budují důvěryhodné a korektní vztahy s pacienty, mezi sebou a všemi poskytovateli zdravotních služeb, případné problémy řeší nekonfliktně v souladu s pokyny vedoucího pracovníka.
 • Zaměstnanci nehodnotí činnost jiných poskytovatelů, ani pracovišť nemocnice před pacienty.
 • Své výhrady k práci ostatních zaměstnanců a stanoviska či názory k problémům nemocnice vyjadřují zaměstnanci vždy v interní diskusi na vhodném místě a vhodným způsobem. 
 • Médiím poskytuje informace, vyjádření a stanoviska pouze tiskový mluvčí nemocnice.

 

Spolupráce

 • Týmová práce je základem činnosti nemocnice. Zaměstnanci – členové týmu – dbají na dobré mezilidské vztahy mezi kolegy, mezi podřízenými a nadřízenými, kladou důraz na profesionalitu, včetně profesionality multidisciplinárního týmu při řešení potřeb pacientů. 
 • Zaměstnanci předávají své praktické i odborné zkušenosti svým kolegům a spolupracovníkům.

 

Závazek vedení společnosti vůči zaměstnancům

 • Vytváříme poslání a vizi nemocnice a jdeme příkladem. 
 • Společného úspěchu lze dosáhnout jen vzájemnou spoluprací všech zaměstnanců. Společný úspěch závisí však zároveň na etickém jednání, odpovědnosti a kvalitě práce každého zaměstnance. Vytváříme předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé nemocnici. 
 • Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a managementem. Respektujeme názory zaměstnanců.

 

Loajalita

 • Zaměstnanec je loajální vůči Nemocnici Pardubického kraje, a. s.; vyvaruje se každého jednání slovem či skutkem, kterým by mohl poškodit dobré jméno nemocnice. 
 • Zaměstnanec se vědomě neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

 

Střet zájmů

 • Zaměstnanec se vyvaruje střetu svého soukromého zájmu a závazků ze svého postavení v zaměstnání, především neposkytne zvláštní zacházení či výhody svým blízkým a dalším osobám, k nimž jej váže jakýkoliv osobní vztah nebo zájem, pokud takové zacházení či výhody nelze po právu poskytnout i jiným, a jedná vždy v nejlepším zájmu nemocnice.

 

Závěrečné ustanovení

 • Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.