Kvalita a bezpečí

Kvalita ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., (dále NPK) klade důraz na profesionální, bezpečnou, kvalitní a komplexní péči poskytovanou každému pacientovi na základě standardizovaných procesů a postupů, její monitorování a snaží se o neustálé zlepšování. Cílem je aktivní vyhledávání rizik ve všech oblastech činnosti a aktivní přistup k jejich řešení, a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, bezpečnosti informací, péče o zaměstnance i bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Všechny naše nemocnice jsou akreditované Spojenou akreditační komisí o.p.s., což znamená, že je zaveden systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče, který je kontrolován tímto externím hodnotitelem kvality.

Cíle kvality 

  • Soustavně naplňovat požadavky externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, které korelují s platnou legislativou.
  • Sbírat a vyhodnocovat data o nežádoucích událostech, sledovat vývoj v čase a zavádět nápravná opatření vedoucí k eliminaci výskytu.
  • Vytvářet jednotnou řízenou dokumentaci a implementovat ji do praxe.
  • Sledovat a vyhodnocovat indikátory kvality, mezi které např. patří četnosti pádů a dekubitů, spokojenost pacientů s edukací a s kontrolou pooperační bolesti.
  • Plánovat a realizovat interní audity, jejichž výsledky poskytují přehled o shodě procesů poskytovaných služeb a v případě neshody přijímat nápravná opatření.