Práva a povinnosti uživatelů

  1. Právo využívat služeb knihovny má každý zapsaný uživatel, který podpisem souhlasí s dodržováním Knihovního řádu.
  2. Uživatelé jsou povinni řídit se tímto řádem a dodržovat pokyny pracovníků SVI. 
  3. Zaměstnanci NPK jsou povinni při ukončení pracovního poměru vrátit všechny vypůjčené dokumenty.
  4. Uživatelé jsou povinni ohlásit každou změnu dat.
  5. Uživatelé jsou povinni zacházet s dokumenty šetrně, chránit je před poškozením a včas je vracet.
  6. Uživatelé jsou povinni bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve stanovené době škodu nahradit.
  7. Uživatelé nejsou oprávněni půjčovat dokument dalším osobám, ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
  8. Připomínky a návrhy, týkající se provozu SVI, mohou uživatelé sdělit ústně pracovníkům SVI nebo je zaslat na emailovou adresu: svi.knihovna@nempk.cz
  9. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

VÝPŮJČNÍ LHŮTY

Druh dokumentu

Výpůjční lhůta

Kniha

30 dní

České periodikum

15 dní

Zahraniční periodikum

30 dní

CD

30 dní

MVS

dle požadavků půjčující knihovny