Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim připravuje pro dětské pacienty a jejich doprovod co nejpestřejší program při jejich hospitalizaci na dětském oddělení.

Škola je zaměřena na:
 • relaxaci hospitalizovaných dětí předškolního věku, žáků základních škol a dle možností i studentů středních škol
 • rajištění prostředí klidu a pohody při adaptaci na nemocniční prostředí
 • prevenci proti hospitalismu
 • výchovně vzdělávací proces žáků základních škol v oblasti hlavních vyučovacích předmětů
 • nabídku individuální výuky naukových předmětů
 • práci s výpočetní a komunikační technikou
 • poskytování individuálních konzultací žákům středních škol v oblasti hlavních předmětů
 • vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení, se sociálním znevýhodněním atd.
Aktivity školy

Škola pro dětské pacienty zajišťuje:

 • besídky pro dětské pacienty a jejich rodinné příslušníky spojené s nadílkou dárečků (mikulášská, vánoční, velikonoční)
 • hry a soutěže s četnými odměnami od sponzorů – MDD, zahájení a zakončení školního roku
 • divadelní představení žáků ZŠ Hrochův Týnec, vystoupení členů profesionálních divadel
 • hudební vystoupení žáků ZŠ U Stadionu Chrudim, ZUŠ Chrudim, pěveckého sdružení při Chrudimské farnosti „Hluboké koření"
 • pravidelné besedy o knihách a čtenářské dílny s pracovnicí Městské knihovny Chrudim
 • prožitkové programy a pracovní dílny vedené pracovnicí Ekocentra Paleta rovněž v rámci projektu „Desatero problémů Chrudimi“
 • prevence proti úrazům a proti patologickým jevům ve společnosti v rámci besed s pracovníky POLICIE ČR
 • besedy s lidmi zajímavých profesí (pan zahradník)
 • obrázky „Pro dětský úsměv" od malíře Jana Honzy Lušovského
 • programy klauna Honzy Poplety
 • program Bohunky Škaloudové „Hrajeme si s barvami“
 • zajišťování výzdoby prostor dětského oddělení včetně ambulantních a venkovních částí, novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice
 • zhotovování přáníček a drobných dárečků pro dětské oddělení a pro naše sponzory
 • spolupráce se školami stejného a podobného zaměření – ZŠ a MŠ při Hamzově léčebně Luže –  Košumberk, ZŠ a MŠ při FN Hradec Králové
 • výchovně vzdělávací aktivity ve venkovní učebně se zákoutími s lavičkami, květinovými záhony a suchou zídkou, které slouží všem pacientům Chrudimské nemocnice a jejich rodinným příslušníkům
 • účast ve výtvarných soutěžích školy a škol při zdravotnických zařízeních  ,,Nemocniční zajíček“
 • besedy s pardubickými basketbalisty
Herní specializace

Do práce učitelek školy jsou zakomponovány prvky práce herních specialistů. Jejich úkolem je příprava před pobytem v nemocnici, příprava při příchodu do nemocnice, příprava před zákroky a vyšetřeními, zajištění vhodných pomůcek s plným respektováním zdravotního stavu a pochopením psychického stavu hospitalizovaných dětí i jejich rodičů. Průvodcem dětských pacientů i jejich rodičů v prostorách dětského oddělení je látková panenka Petruška.

Do naší školy v rámci projektu herní specializace mohou přicházet se svými učitelkami děti okolních MŠ a žáci ZŠ, ZŠ praktických a ZŠ speciálních z našeho okolí. Zábavnou formou jsou seznamováni s prostředím dětského oddělení, se zdravotnickými pomůckami a zákroky.