Základní škola a mateřská škola při zdravotnickém zařízení Chrudim poskytuje základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním osalbením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění. Základní škola a mateřská škola při Chrudimské nemocnici je od 1. července 2011 součástí Speciální mateřské školy, základní školy a pratické školy, Do Nového 1131, 530 02 Pardubice.

Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim pracuje s nemocnými dětmi předškolního věku a se žáky školního věku, dle potřeby i se žáky středních škol, pokud to umožňuje jejich zdravotní a psychický stav. ZŠ a MŠ při nemocnici Chrudim, Václavská 570 se nachází v prostorách dětského oddělení Chrudimské nemocnice, a. s.. Má zde k dispozici učebnu, hernu a hrací kout, které jsou velice dobře materiálně vybaveny nábytkem, hracími koutky, didaktickými hračkami, počítači, notebooky, iPady, knihami, encyklopediemi, zábavnými pracovními listy a výukovými programy. Tvoří ji jedno oddělení MŠ a jedna třída ZŠ.
Škola se jako součástí dětského oddělení podílí na jejich otevření veřejnosti a na humanizovaném přístupu k dětským pacientům a jejich doprovodu. Péče o děti je přiměřená nejen věku, ale zejména aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Učitelky pracují s prvky práce herního specialisty. Tento přístup pomáhá překonávat stres z pobytu v nemocnici, malý pacient se seznamuje se svou nemocí (s ohledem na věkové zvláštnosti), připravuje se na vyšetření, zákroky a operace. Dětský pacient ztrácí strach nejen z prostředí, ale lépe a rychleji se zapojí i do výchovně-vzdělávacího procesu.
Do práce školy jsou děti zařazovány po dohodě s lékaři co nejdříve po příchodu na oddělení. Naše práce je v úzké spolupráci se zdravotníky a škola je nezbytnou součástí ošetřovatelského týmu na oddělení.
Škola zajišťuje výzdobu dětského oddělení včetně ambulantních částí a venkovních prostor, která přispívá svou vkusnou barevností ke zklidnění dětských pacientů i jejich rodičů. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí s možností sledování DVD. K dispozici jsou DVD přehrávače, rádia, digitální hry apod.. Máme dostatek pomůcek pro výtvarnou, hudební a pracovní výchovu. Pro odpolední hodiny jsou dětem také volně přístupné počítače s hrami, vybavené herny a v každém pokoji společenské hry, knihy, hračky a výtvarný materiál.

Mateřská škola

Pracuje dle školního vzdělávacího programu „S Petruškou českým rokem“. Mateřská škola má jednu třídu. Provoz zajišťuje jedna pedagogická pracovnice. Do MŠ jsou zapisovány děti od 2 let do období zahájení povinné školní docházky po dohodě s ošetřujícími lékaři. Nabízí dětem takové aktivity, které vycházejí z přirozené tvorby, potřeb a talentu dětí. Všechny činnosti jsou propojeny s prvky herní specializace. Pedagogické pracovnice nabízejí odborné metodické vedení také jejich rodičům nebo prarodičům doprovázejícím děti na dětském oddělení.

Základní škola

Škola má svůj vlastní školní vzdělávací program ,,Cestou ke zdraví". Navazuje na školní vzdělávací program mateřské školy. Žáci jsou vyučováni v návaznosti na učební plány kmenových škol. Základní škola má jednu třídu. Výuku zabezpečuje jedna pedagogická pracovnice. Do výchovně vzdělávací činnosti ZŠ jsou vedle žáků ZŠ také zapojováni žáci ZŠ praktických a speciálních. Individuální konzultace jsou poskytovány rovněž studentům středních škol v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem a podle podmínek školy, tak aby nebyla narušena výuka žáků základních škol. Výuka je organizována ve dvou vyučovacích blocích, v pondělí ve třech vyučovacích blocích. Je realizována formou projektového vyučování. Převažuje individuální výuka, jejíž rozsah a obsah je přizpůsoben zdravotnímu stavu a délce hospitalizace každého žáka. V rámci projektového vyučování jsou žáci základní školy vyučováni českému jazyku, matematice, anglickému jazyku a konverzaci v anglickém jazyce převážně hravými metodami. Při výuce využíváme didaktické pracovní listy, digitální učební materiály, prezentace a výukové programy na PC, počítače, notebooky a  iPady. O zařazení dětských pacientů do školy, o míře a rozsahu výchovně vzdělávacího působení vždy rozhoduje ošetřující lékař. Zařazení rovněž předchází souhlas zákonných zástupců. Školní knihovna a velké množství didaktických her nabízí žákům dostatek aktivit i pro volný čas.

Kontakt

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Ředitelka školy: Mgr. Bronislava Štursová
Adresa: Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Telefon: 464 647 171
E-mail: zvskla@volny.cz
Web: www.zsdonoveho.cz
 
Škola při zdravotnickém zařízení Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Gregorová
Adresa: Václavská 570, Chrudim 537 01
Telefony: 775 352 344, 469 653 480
E-mail:  zspnemcr@gmail.com 

O děti a jejich úsměv se starají:
Mgr. Zdeňka Gregorová – učitelka ZŠ na dětském oddělení
Markéta Šibalová, DiS. – učitelka MŠ na dětském oddělení