Budova nové psychiatrie v Pardubicích

Budova nové psychiatrie v Pardubické nemocnici

Zahájení stavby – červen 2019
Uvedení do provozu – listopad 2021

Nároky, které klade moderní rychlá doba na společnost, jsou vysoké a v posledních letech vedou mimo jiné ke zvýšenému výskytu psychických onemocnění v populaci. Česká republika schválila již v roce 2013 koncepci psychiatrické péče, která má složitou situaci v Česku řešit.

V návaznosti na tuto koncepci se Nemocnice Pardubického kraje zapojila jako žadatel do dotačního titulu IROP se specifickým cílem „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“ a nakonec získala dotaci na stavbu nového pavilonu.

Dílčím cílem projektu byla tzv. deinstitucionalizace psychiatrické péče, jež má zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče prostřednictvím organizace jejího poskytování. Měla by se tak zvýšit úspěšnost začleňování duševně nemocných do společnosti. V principu tedy jde o zvyšování počtu psychiatrických lůžek mimo specializované psychiatrické nemocnice tak, aby pacienti zůstávali v kontaktu s blízkými i místem svého bydliště, což má do budoucna zajistit jejich jednodušší návrat do společnosti.

Psychiatrická péče v kraji

Lůžkovou psychiatrickou péči zajišťují v Pardubickém kraji dva subjekty, Nemocnice Pardubického kraje v nemocnicích ve Svitavách a v Pardubicích a Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Výstavbou nové budovy v Pardubicích se počet lůžek v kraji navýšil o dalších 25, oddělení psychiatrie může navíc pacientům nabídnout širší spektrum péče, od moderní elektrokonvulzivní terapii přes repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci až po fototerapii. Novinkou budou i další specializované ambulance. Pracoviště by se také do budoucna mělo ve větší míře zabývat problematikou dětské psychiatrie nebo psychiatrickými potížemi lidí v seniorním věku. 

Kromě psychiatrů najdou v pavilonu své nové a moderní zázemí také kliničtí psychologové, kterým nové prostory umožní vytvořit zázemí pro práci s dětmi a adolescenty, zavedení nových programů péče, zejména rehabilitace kognitivních funkcí, snížení čekací doby na vyšetření a psychoterapie.

Významné jsou i socioekonomické přínosy, ať už je to předpokládaný počet vyléčených/zachráněných osob, které trpí psychotickými depresemi případně schizofrenními onemocněními, nebo snížení trestných činů za rok v souvislosti s realizací projektu. Týká se to především pacientů, kteří jsou závislí na alkoholu a dalších psychoaktivních látkách, dekompenzovaných psychopatických osobností a některých pacientů s relapsy psychóz. Samozřejmostí je obrovské zlepšení komfortu pacientů jak v ambulantní, tak v hospitalizační části.

Historie psychiatrie v Pardubické nemocnici

Historie psychiatrie v Pardubicích se začíná psát v roce 1936, kdy v místní nemocnici působí MUDr. Josef Prokůpek, průkopník elektrošokové léčby, který se také zasloužil o vznik prvních lůžek pro pacienty s neurologickými a psychiatrickými diagnózami. Hned od počátku pardubická psychiatrie posouvala hranice oboru a její lékaři neustávali ve snaze usnadnit život lidem trpícím duševními chorobami.

Samostatné lůžkové psychiatrické oddělení bylo v pardubické nemocnici založeno v roce 1953 (do té doby byla oddělení neurologie a psychiatrie spojena). Jeho přednosta, MUDr. Svatopluk Stuchlík, pečoval o duševně nemocné i v terénu a také založil denní psychiatrický stacionář, toho času úplně první v Československu. Jeho role je dodnes nezastupitelná a pomáhá pacientům s přechodem z nemocnice do běžného života.

Mezi lety 1978 a 1993 byl přednostou psychiatrie v Pardubicích MUDr. Vladislav Rule, který rozvíjel nové formy péče o duševně nemocné, modernizoval oddělení a rozšířil spektrum léčebných metod dle nejnovějších poznatků doby.

V roce 1994 měla psychiatrie první ženskou primářku, doktorku Ivu Škodovou, která bohužel krátce poté podlehla smrtelnému onemocnění. Její zásluhou byla významně rozvinuta protialkoholní péče v regionu.

Od roku 1995 dosud je ve funkci primáře psychiatrického oddělení MUDr. Jan Kolomazník, kterému se daří oddělení rozvíjet a pokračovat v tradici, která zajistila pardubické psychiatrii její dobré jméno. Zároveň svou prací a osvětou boří zažité předsudky o duševních onemocněních a lidech, kteří jimi trpí. Psychiatr s praxí přes 34 let je zároveň soudním znalcem a sexuologem.

Oddělení psychiatrie dnes

Oddělení psychiatrie Pardubické nemocnice pod vedením MUDr. Jana Kolomazníka, psychiatra s 34letou praxí, zajišťuje provoz všeobecné psychiatrické ambulance, která se zaměřuje na léčbu duševních chorob a poruch, ale také AT ambulance, což je ambulance pro léčbu závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Pod svými křídly má i sexuologickou ambulanci, jež se orientuje na léčbu sexuálních dysfunkcí a sexuálních deviací.

Na lůžkové části psychiatrického oddělení se léčí široké spektrum duševních chorob a poruch dospělých pacientů. Jde o uzavřené oddělení smíšeného typu. 

Součástí psychiatrického oddělení je denní stacionář pro pacienty lůžkového oddělení. Mohou do něj docházet i ambulantní pacienti, kteří vyžadují intenzivnější péči. Je zaměřen na skupinovou a individuální psychoterapii, relaxaci a ergoterapii.

Moderní prostředí umožní psychiatrickému oddělení nabídnout pacientům také nejmodernější metody. Jednou z nich je elektrokonvulzivní terapie, která se využívá například pro léčbu depresí. Kromě speciálního elektrokonvulzivního přístroje vyžaduje tato metoda asistenci anesteziologa, který pacientovi aplikuje hypnotikum a svalový relaxant. Terapie prakticky nemá nežádoucí účinky. Další moderní metodou, kterou bude moci psychiatrické oddělení v novém pavilonu nabídnout, je repetitivní transkraniální magnetická stimulace. Ta je využívána rovněž pro léčbu depresí, dále také úzkostných, halucinativních či obsedantně-kompulzivních stavů a je možné ji aplikovat bez přítomnosti anesteziologa. V neposlední řadě bude pro pacienty psychiatrie k dispozici také fototerapie, jež se aplikuje v místnosti vybavené zářivkami s jasným světlem o síle až deset tisíc luxů. Metoda se využívá například k léčbě sezónních depresí a aplikuje se vždy nad ránem. 

Psychiatři a kliničtí psychologové

Součástí nového pavilonu je také oddělení klinické psychologie.

Za jednoho z nejvýznamnějších psychologů, kteří spojili svůj profesní život s Pardubickou nemocnici, je považován PhDr. Jiří Mrkvička (18. 3. 1931 – 25. 12. 2003), významný klinický psycholog, který v Pardubické nemocnici začal pracovat v padesátých letech 20. století a strávil zde celou svoji kariéru. Pracoval s dětskými i dospělými pacienty, spolupracoval s manželskou poradnou, aktivně přednášel, vzdělával a publikoval. V Pardubicích také pořádal vyhlášené diskuzní Večery pod lampou pro mladé lidi.

Mezi jeho knihy patří například Škola pro snoubence a novomanžele či Knížka o radosti, která v normalizačních 80. letech vzbudila silné ohlasy nejen mezi psychology, ale i širokou veřejností.

Oddělení klinické psychologie dnes

Oddělení poskytuje ambulantní a konziliární služby především pro kliniky a oddělení nemocnice. Pracoviště je akreditované pro teoreticko-praktickou a praktickou část vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie a psychoterapie.

V péči o pacienty se oddělení zaměřuje na krizovou a specifickou intervenci, v rámci níž pomáhá lidem zvládnout těžká životní období či krize, diagnostickou činnost, která kromě psychologického vyšetření obsahuje i vyšetření kognitivních funkcí, psychoterapeutické vedení, práci s úzkostnými, psychosomatickými, depresivními nebo psychosexuálními obtížemi, rehabilitaci kognitivních funkcí, podpůrné psychoterapeutické vedení, ale také poradenství pro zaměstnance Pardubické nemocnice nebo vedení vzdělávacích seminářů a přednášek ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a dalšími nemocnicemi. 

Nový pavilon umožní klinickým psychologům rozšířit svoji péči zejména o dětské pacienty. Pro ně je připravena herna a relaxační místnost, která zvýší komfort i možnosti poskytované péče. Díky novému modernímu prostředí budou moci kliničtí psychologové rozšířit také péči o hospitalizované pacienty a pacienty s psychiatrickými obtížemi, a to například o skupinové terapie. 

Nový pavilon pojme až dvojnásobek pacientů

Stavba nového čtyřkřídlého pavilonu Pardubické nemocnice začala v létě 2018 a pavilon byl slavnostně otevřen za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha koncem září tohoto roku. Slouží oddělení psychiatrie a klinické psychologie. V prvním nadzemním podlaží se nachází dětské ambulance, jejichž vznik je nesmírně důležitý pro děti trpící duševním onemocněním a jejich rodiny.

Kromě dětské ambulance se v prvním patře pavilonu nachází také ambulance klinické psychologie pro dospělé a denní stacionář, který zahrnuje například místnosti pracovní terapie, ateliér art-terapie, místnost pro nácvik počítačových dovedností nebo tělocvičnu. Celý areál klade důraz na důstojné prostředí a moderní terapeutické postupy, které podpoří léčbu pacientů a zlepšení jejich psychického stavu.

V druhém podlaží nalezneme uzavřené oddělení pro pacienty vyžadující intenzivní psychiatrickou péči a psychiatrickou ambulanci pro dospělé. Kromě ní v budově fungují ambulance specializované: protialkoholní, protitoxikomanická

a sexuologická. Třetí a poslední podlaží budovy poskytuje zázemí pro otevřené lůžkové oddělení, které využívá psychoterapeutické metody a kde lékaři pečují o pacienty s méně závažnými diagnózami. 

Hospitalizaci na psychiatrickém oddělení nejčastěji potřebují pacienti se schizofrenním onemocněním, poruchami nálad, neurotickými obtížemi, poruchami přizpůsobení či poruchami vyvolanými návykovými látkami. Nový pavilon pojme ročně okolo 800 hospitalizovaných pacientů, což je dvakrát víc, než tomu bylo na původním místě.

Psychiatrické oddělení Pardubické nemocnice dříve sídlilo v nevyhovujících, třech navzájem nepropojených prostorách, které pojaly asi 400 hospitalizovaných pacientů. Díky nové budově došlo k navýšení počtu lůžek na dvojnásobek a rozšíření kapacity pro ambulantní péči v obě, kdy se i kvůli dopadu koronavirové pandemie na psychické zdraví obyvatel zvyšuje poptávka po psychiatrické péči. V České republice je navíc relativně vysoký počet dokonaných sebevražd, které jsou ve většině případů páchané lidmi, u kterých je přítomna psychiatrická diagnóza. Zvýšení kapacity psychiatrické péče je nesmírně důležité pro všechny lidi trpící dušením onemocněním, jejichž počet neustále strmě roste, zvyšuje se počet lidí s depresí i těch, kdo trpí závislostmi na návykových látkách. 

Moderní prostory, ve kterých se našlo místo i pro společenskou nebo přednáškovou místnost, také vylepší kvalitu i bezpečnost zdravotní péče a samo může příznivě ovlivnit průběh léčby pacientů nejen z Pardubic, ale z celého kraje.

Zajímá vás víc? 

Podívejte se na video