Rozhovor s místopředsedou představenstev Petrem Rudzanem

Rozhovor s místopředsedou představenstev Petrem Rudzanem
28. srpna 2014
Pane místopředsedo, jste zodpovědný za ekonomickou stránku spojení pěti nemocnic do jedné. Jak pokračují práce v této oblasti? Staly se některé důležité události. Ta první podstatná a nejvíce pracovně náročná je, že v souladu s harmonogramem procesů fúze došlo k mimořádné účetní uzávěrce k 30. červnu 2014. Uskutečnili jsme ji v souladu s rozhodnutím zastupitelstva Pardubického kraje o fúzi nemocnic akutní péče, akcionáře, představenstev nemocnic, s harmonogramem procesů fúze, ale také v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o přeměnách společností.

Využili jsme této příležitosti pro sjednání pro všechny nemocnice jednotného a společného auditora. Chápejme to jako jeden ze základních kroků ke sjednocení a k jednotnému objektivnímu pohledu na účetnictví. Auditorem je společnost BDO, která vzešla vítězně z výběrového řízení zejména nejnižší nabídnutou cenou služeb. BDO je přitom renomovaná firma mající zkušenosti s auditem firem naší velikosti i auditem ve zdravotnických zařízeních. Přirozeně výběr auditora prošel i schválením akcionáře.

Mimořádná uzávěrka a audit v polovině roku jistě zasáhly do běžné práce ekonomů a účetních?

Chtěl bych zdůraznit mimořádnost této aktivity a zcela mimořádný výkon, který práce na mimořádné uzávěrce kladly zejména právě na jednotlivé účetní a ekonomy. Díky jim se podařilo zvládnout celý proces v letním období, které je spíše typické čerpáním dovolených, a navíc se to povedlo v rekordně krátké době. Za tento výkon děkuji všem zúčastněným jak na straně zaměstnanců, tak ve společnosti BDO. Výsledek auditu byl dobrý tj. bez výhrad.

Proč bylo nutné mimořádnou účetní uzávěrku provést?

To je zcela prosté, byla ze zákona nutná. Totiž, v souladu s ostatními rozhodnutími uvažujeme o datu 1. 7. 2014 jako o tzv. rozhodném dni fúze. To je datum, ke kterému se - zjednodušeně řečeno - ve smyslu fúze a budoucího spojení odděluje staré účetnictví od nového. Je to svým způsobem přípravný krok, který předchází krokům právním, jež dle harmonogramu KPMG (poradce v procesu fúze) přijdou na řadu v následujících dnech. Samotný krok mimořádné účetní uzávěrky nemá právní sílu a je krokem přípravným, jak jsem již zmínil.

Jak dopadly při této uzávěrce jednotlivé nemocnice z hlediska ekonomických výsledků?

Zaznamenání objektivního obrazu ekonomiky nemocnic k danému dni je důležitým vedlejším produktem mimořádné účetní uzávěrky a jejího auditu. Výsledky ekonomik jsou dle našeho očekávání a bez zásadních negativních překvapení. Ekonomiku totiž sledujeme pravidelně každý měsíc, a to jak na úrovni společné ekonomické porady, tak na úrovni i zasedání představenstev. Mám-li výsledky shrnout, pak ekonomický plán byl splněn a v některých oblastech i překročen. Nelze však paušalizovat neboť posuzujeme 5 akciových společností, jejichž ekonomika je přirozeně odlišná s vlastními specifiky danými jinou organizací, vnitřními pravidly, velikostí, historií či prostředím.

Říkáte, že ekonomika nemocnic splnila Vaše očekávání. Přesto nastaly v tomto období nějaké mimořádnosti?

Ano, zejména je to kompenzace ze strany zdravotních pojišťoven vůči zrušení regulačních poplatků, s kterou jsme v ekonomickém plánu přirozeně nepočítali a jejíž výše za všech 5 nemocnic zlepšila jednorázově hospodaření o 26 mil. Kč. Dalším příznivým vlivem bylo zejména v Pardubické krajské nemocnici dosažení dohody s VZP na do-vyúčtování výkonů z roku 2012 v částce 24 mil. Kč. Celkové hospodaření je tedy z pohledu názoru představenstev dobré zejména vůči plnění plánu. Musíme si však uvědomit, že hodnotíme pouze polovinu roku, a to tu polovinu, která typicky obsahuje neopakovatelné vlivy. Výhled konce roku vidíme spíš střízlivě na úrovni původního nově aktualizovaného plánu. Ostražitost zejména v oblastech výnosů i nákladů je stále nutná.

Nemocnice také prošly procesem navyšování základního kapitálu. Co bylo důvodem?

Proces navyšování základního kapitálu je podstatnou událostí, kterou je třeba zmínit. Jednak jsme ve shodě s akcionářem navyšovali základní kapitál ve Chrudimské nemocnici o 20 mil. Kč, kvůli jeho historicky kriticky nízké úrovni. Dále dochází v těchto dnech k navyšování základního kapitálu v Pardubické krajské nemocnici o 100 mil. Kč, nikoliv proto, že by to sama nemocnice potřebovala, ale činíme tak se strategickou vizí zajištění velmi siné kapitálové pozice nástupnické organizace po fúzi.