9. Křivánkovy dny nabídly pestrý program s aktuálními tématy z mnoha medicínských oborů

9. Křivánkovy dny nabídly pestrý program s aktuálními tématy z mnoha medicínských oborů
10. listopadu 2015
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice již podeváté pořádalo odbornou konferenci Křivánkovy dny.

Aktuální sdělení z anestezie a intenzivní medicíny, ale také informace z oblasti traumatologie, infekcí, etiky či právní problematiky. Deváté Křivánkovy dny opět nabídly pestrý a zajímavý program.

Tradiční anesteziologická konference, která nese jméno bývalého dlouholetého primáře pořádajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické nemocnice MUDr. Zdeňka Křivánka, se konala ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 v kongresovém sále Atrium  Palác Pardubice.

Letošní konference se zúčastnilo bezmála 350 účastníků, což je nárůst oproti minulému ročníku. Byli mezi nimi i hosté ze Slovenska a Rakouska. „Účast mne velmi potěšila, byla jsem mile překvapena. Jsem ráda, že sem jezdí lékaři prakticky z celé republiky a opakovaně se k nám vracejí. Úroveň přenášek byla vysoká, většinu přednášejících tvořili lékaři předních odborných pracovišť,“ pronesla MUDr. Magdalena Fořtová, primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické nemocnice a členka vědeckého výboru konference.„Program Křivánkových dnů se vydařil. Někdy se stane, že přednášky v jednotlivých blocích k sobě nesedí, ale tady tomu tak nebylo. Všechny bloky byly zajímavé,“ dodala primářka Fořtová.

Křivánkovy dny se konají každé dva roky. Konference obdobně jako v minulých letech probíhala v lékařské a sesterské sekci. V programu zaznělo přes 50 přednášek, s nimiž kromě českých odborníků vystoupili i zahraniční lékaři. Jejich tématika nebyla pouze anesteziologická, Křivánkovy dny byly opět zaměřeny multioborově. „Není dobré, když je nějaká odbornost izolovaná. Anesteziologie spolupracuje s dalšími obory, zejména operačními. A nejen s nimi. V dnešní době se provádějí další výkony, které vyžadují přítomnost anesteziologa. Činnosti se prolínají a problematika je daleko širší. Proto v programu vystoupil třeba i rentgenolog či kardiolog,“ uvedla primářka Fořtová.

Hned úvodní blok konference byl velmi atraktivní. Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., z FN Plzeň prezentoval vysoce aktuální novinky v resuscitaci. Navázal na něj předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP a zároveň čestný prezident konference prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, s přednáškou na téma „Je něco nového v podání tekutin  - potřebujeme k objemové náhradě ještě koloidy?“. O problematice ventilace hovořil MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. z FN Hradec Králové a tématu anestézie, spánku a vlivu na paměť se věnoval MUDr. Radomír Čumlivski, CSc., anesteziolog  z s ortopedické kliniky ve Vídni. „Neméně zajímavý byl následující blok přednášek, které byly zaměřeny na dětskou anestézii a perioperační péči a nejpalčivější problémy v této oblasti.

Blok, který sestavil MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. z FN Motol, byl velice přínosný. Hovořilo se třeba o tom, zda malé děti vůbec uspávat, jak je to rizikové, když jejich mozek ještě není vyvinutý, nebo o zajištění dítěte po operaci,“ uvedla primářka Fořtová.

Další bloky v lékařské sekci byly zaměřeny na traumata a endovaskulární výkony, intenzivní péči, nozokomiální infekce a bezkrevní medicínu. Sestry se věnovaly ošetřovatelským postupům a dalším poznatkům z praxe.

Součástí programu však nebyla pouze čistě zdravotnická témata. Zazněly i přednášky týkající se etické problematiky – prezidentka konference doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., z FN Motol hovořila o komunikačně náročných situacích při jednání lékařů s pacienty a jejich blízkými, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z FN Ostrava přednášel o přechodu z intenzivní péče na paliativní a MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. z FN Hradec Králové vystoupila s přednáškou nazvanou „Indikace orgánové podpory v kritických stavech – kdy ještě zahájit?“.

Tečku za konferencí udělal JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který prezentoval právní problematiku anestézie a intenzivní péče. „Přednášky z oblasti etiky a práva byly určitě velice přínosné pro praxi lékařů i sester,“ poznamenala primářka Fořtová.

9. Křivánkovy dny se konaly pod záštitou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP (ČSARIM), 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje ing. Romana Línka, generálního ředitele a předsedy představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Tomáše Gottvalda a ředitelky Pardubické nemocnice ing. Ivany Urešové, MBA. 

Dušan Korel