Mateřská škola při zdravotnickém zařízení a Základní škola při zdravotnickém zařízení poskytuje základní vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění. Základní škola a Mateřská škola při Pardubické nemocnici je od 1. ledna 2011 součástí Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy Pardubice.

Škola při zdravotnickém zařízení Pardubice pracuje s nemocnými dětmi předškolního a školního věku, dle potřeby i se studenty středních škol. Škola se jako součást dětských oddělení podílí na jejich otevření veřejnosti a na humanizovaném přístupu k dětským pacientům a jejich doprovodu. Péče o děti je přiměřená nejen věku, ale zejména aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Všechny učitelky pracují s prvky práce herního specialisty. Tento přístup pomáhá překonávat stres z pobytu v nemocnici, malý pacient se seznamuje se svou nemocí (s ohledem na věkové zvláštnosti), připravuje se na vyšetření, zákroky a operace. Dětský pacient ztrácí strach nejen z prostředí, ale lépe a rychleji se zapojí i do výchovně-vzdělávacího procesu.

Do práce školy jsou děti zařazovány po dohodě s lékaři co nejdříve po příchodu na oddělení. Naše práce je v úzké spolupráci se zdravotníky a škola je nezbytnou součástí ošetřovatelského týmu na oddělení.

Škola zajišťuje výzdobu na všech dětských odděleních, která přispívá svou vkusnou barevností ke zklidnění dětských pacientů i jejich rodičů. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí s možností sledování DVD. K dispozici jsou radiomagnetofony, digitální hry apod. Máme dostatek pomůcek pro výtvarnou, hudební a pracovní výchovu. Pro odpolední hodiny jsou dětem také volně přístupné počítače s hrami, vybavené herny a v každém pokoji společenské hry, knihy, hračky a výtvarný materiál. Činnosti pracovníků školy jsou založeny na vzájemné spolupráci a všechny součásti školy pracují dle navazujících vzdělávacích programů „Škola s úsměvem“ se specifikací pro jednotlivé věkové skupiny.

Mateřská škola

Pracuje dle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem“. Učitelky zajišťují péči o děti předškolního věku. Velmi důležitá je spolupráce s doprovodem dítěte. S dětmi pracujeme v hernách dětských oddělení, dle potřeby individuálně u lůžka. Mateřská škola je vybavena moderními pomůckami a hračkami. Všechny činnosti jsou propojeny s prvky herní specializace.

Základní škola

Učitelky pracují s dětmi dle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem“ s ohledem na vzdělávací programy kmenových škol. Snahou je, aby pacient – žák neztratil kontakt s učivem a po návratu do kmenové školy mohl bez problémů pokračovat ve školní práci. Škola má dvě učebny vybavené počítači s výukovými programy, základní typy učebnic, pracovní listy pro samostatnou práci, různé typy pomůcek pro chodící i ležící pacienty. Na dětském oddělení pracujeme na interaktivní tabuli. Školní knihovna nabízí žákům dostatek knih i pro volný čas.

Kontakt

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Ředitelka školy: Mgr. Bronislava Štursová
Adresa: Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 464 647 171
E-mail: zvskla@volny.cz
 
Škola při zdravotnickém zařízení Pardubice
Vedoucí učitelka: Mgr. Sylva Karbašová
Adresa: Kyjevská 500, Pardubice 532 03
Telefon: +420 773 596 355
 
O děti a jejich úsměv se starají:
Mgr. Monika Pilátová – učitelka ZŠ na dětské chirurgii
Bc. Lucie Schejbalová, DiS. – učitelka MŠ na dětské chirurgii (v současné době na rodičovské dovolené)
Kamila Burešová – zastupující učitelka MŠ na dětské chirurgii
Mgr. Sylva Karbašová – učitelka ZŠ na dětském oddělení a vedoucí učitelka
Zdeňka Beranová, DiS. - učitelka MŠ na dětském oddělení