Výběrová řízení na pozice ředitelů nemocnic

Výběrová řízení na pozice ředitelů nemocnic
7. ledna 2015
Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele na pozici ředitele Pardubické nemocnice a výběrové řízení na pozici ředitele Chrudimské nemocnice.  

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele Chrudimské nemocnice.

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkceředitele Chrudimské nemocnice, jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

VŠ vzdělání nejlépe lékařského zaměření,praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení, znalost organizace a financování zdravotní péče, znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) v minimální úrovni B2 a výše výhodou, orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče, manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita, občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí, osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech, úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele nemocnice ne starší než 2 měsíce, prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení, písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje Chrudimské nemocnice (max. 4 stran formátu A4).

Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření. Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 23. ledna 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel Chrudimské nemocnice" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v měsících lednu a únoru 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Eva Mojžíšková, 466 011 301, eva.mojziskova@nemocnice-pardubice.cz Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele Pardubické nemocnice.Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Pardubické nemocnice, jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

VŠ vzdělání nejlépe lékařského zaměření,praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení,znalost organizace a financování zdravotní péče, znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) v minimální úrovni B2 a výše výhodou,orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech, úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele nemocnice ne starší než 2 měsíce,prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení, písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje Pardubické nemocnice (max. 4 stran formátu A4).

Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 23. ledna 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel Pardubické nemocnice" s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v měsících lednu a únoru 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba: Eva Mojžíšková, tel.: 466 011 301, eva.mojziskova@nemocnice-pardubice.cz

Další aktuality