Žádost o výpis dokumentace

Jak žádat o nahlédnutí, výpis či kopii zdravotnické dokumentace

O nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace žádejte na příslušném zdravotnickém pracovišti, popřípadě na odboru právním a organizačním Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či pořizování výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnických pracovníků vám bude nabídnut termín osobní schůzky k nahlédnutí nebo vhodná forma pro předání vyžádaných kopií a výpisů.

V případě, že budete požadovat pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace, vyplňte žádost, která je ke stažení níže. Písemná žádost ve formě formuláře je nezbytná z důvodu zákonem stanovené povinnosti zaznamenat pořízení výpisu či kopie do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Výpisy nebo kopie vám vyhotovíme v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti za poplatek dle aktuálního ceníku placených služeb. Platbu je možné provést v hotovosti v pracovní době na pokladně nemocnice (v době otevíracích hodin) nebo vám bude vystavena faktura (daňový doklad).

K ověření totožnosti žadatele je ve smyslu zákona nutné doložit:

  • Pokud žadatel sepisuje žádost osobně na oddělení – občanský průkaz (u cizince cestovní doklad), popřípadě rodný list dítěte (když není shoda příjmení dítěte a zákonného zástupce a příslušnost k dítěti nelze ověřit z občanského průkazu). Žádost se podepisuje v přítomnosti zaměstnance nemocnice. Pokud žádá opatrovník nebo pěstoun, je potřeba navíc předložit kopii rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem/pěstounem pacienta.
  • Pokud žadatel zasílá žádost poštou – na žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele (u notáře, advokáta, na poště, obecním úřadě). V případě opatrovníka nebo pěstouna je nutné zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem žadatele a úředně ověřenou kopií či opisem příslušného rozhodnutí soudu.

Alternativní variantou je pak stanovení osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem nebo opatrovníkem v Informovaném souhlasu s hospitalizací, který je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta. Tento záznam obsahuje údaje o pacientem určených osobách, jimž lze poskytovat informace o jeho zdravotním stavu v celém nebo omezeném rozsahu, včetně souhlasu, aby bylo těmto osobám umožněno nahlížení i pořízení výpisů nebo kopií. 

Jde-li o pacienta, jenž s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, nebo zemřel a během svého života nevyslovil zákaz podávat žádajícím osobám informace, pak je ve smyslu zákona nutné doložit:

  • Pokud žadatel sepisuje žádost osobně na oddělení – občanský průkaz (případně cestovní pas), kopii listiny prokazující vztah žadatele k pacientovi (případně rodný nebo oddací list, čestné prohlášení s uvedením vztahu žadatele k pacientovi podepsané před zaměstnancem nemocnice, který ověřuje totožnost a oprávnění žadatele).
  • Pokud žadatel zasílá žádost poštou – úředně ověřenou kopii dokumentu prokazující vztah žadatele k pacientovi (případně rodný nebo oddací list), na žádosti i na případném čestném prohlášení o vztahu žadatele k pacientovi je nutné úředně ověřit podpis.

Zákaz podávání informací o zdravotním stavu nebude ve smyslu zákona dodržen v případě, že je to v zájmu ochrany zdraví těchto osob nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu (například pokud pacient trpí infekční nemocí).