Specializovaná paliativní péče

Specializovaná paliativní péče je poskytovaná ambulantním nebo hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým. Péče je poskytovaná v Pardubické, Orlickoústecké a Litomyšlské nemocnici. Péči zajišťují odborníci z oblasti paliativní medicíny, ošetřovatelství, sociální práce, klinické psychologie a klinické farmacie.

Co je to paliativní péče:

Paliativní péče je specializovaná multioborová péče poskytovaná osobám se závažným onemocněním a jejich blízkým. Hlavní náplní paliativní péče je především poskytnutí úlevy od nežádoucích symptomů, které tato onemocnění provázejí. Cílem je zlepšení kvality života pacienta i jeho rodiny, vždy s respektem k jejich přáním a hodnotám.

Záměrem při poskytování paliativní péče je, aby se osoby se závažným onemocněním i jejich blízcí vyrovnali s nastalou životní situací. Jednou ze složek je tedy poskytnutí podpory při zvládání této životní situace. Podporuje pečující a blízké osoby, kterým pomáhá se orientovat v možnostech pomoci nabízených sociálním a zdravotním systémem. Věří, že léčba by měla být vždy v souladu se zájmy jednotlivců, proto jim napomáhá nalézt a formulovat jejich hodnoty a preference.

Poskytujeme:

 • Péči spojenou s řešením nežádoucích projevů závažného onemocnění. Především terapii bolesti, řešení neklidu a dušnosti.
 • Pomoc a podporu při řešení sociálních otázek spojených s poklesem soběstačnosti.
 • Usnadnění orientace v léčebných a ošetřovatelských postupech.
 • Pomoc a podporu při formulaci preferencí a hodnost spojených s léčebnými cíli a limity léčby.
 • Psychologickou péči.
 • Usnadnění orientace v alternativách následné péče, pomoc při výběru vhodné alternativy a dopomoc při zprostředkování preferované následné služby doma či mimo domov.
 • Zprostředkování uspokojení spirituálních potřeb.
 • Podporu v období truchlení.

S kým se můžete setkat:

Lékař specialista v oboru paliativní medicíny poskytuje:

 • konziliární služby ošetřovatelskému týmu na oddělení, kde je pacient hospitalizován. Konzultuje aktuální plán péče o paliativní pacienty, při sestavování nového plánu péče bere v potaz priority, preference a hodnoty pacienta.
 • pomoc s nastavením či úpravou symptomatické péče u komplikovaných a komplexních stavů, především terapie bolesti, dušnosti, neklidu, psychických obtíží a obtíží trávicího traktu u hospitalizovaných pacientů.
 • specializovanou paliativní péči zaměřenou na tlumení nežádoucích symptomů nevyléčitelného onemocnění pacientů v rámci ambulance specializované paliativní péče.

Všeobecná zdravotní sestra poskytuje:

 • pacientům a jejich blízkým pomoc při orientaci v situaci spojené se závažným onemocněním.
 • pacientům a jejich blízkým informace o specifikách ošetřovatelské péče o osobu se závažným onemocněním, zprostředkovává nácvik ošetřovatelských úkonů.

Klinický psycholog zajišťuje:

 • péči o pacienty a jejich blízké z hlediska duševních aspektů prožívání situace spojené se závažným onemocněním.

Sociální pracovník pomáhá:

 • pacientům a jejich blízkým při zajištění návazné péče v domácím prostředí či péči v zařízeních pobytových, mimo domov pacientů.
 • pacientům i jejich blízkým s orientací v systému sociálních dávek, dostupné finanční podpory i podpory v podobě kompenzačních pomůcek.

Kontakty:

Centrum specializované paliativní péče Pardubické nemocnice:
Koordinátor paliativního týmu
Mgr. Michaela Štenclová, DiS.
tel. 466 012 533
mobil: 607 090 311
e-mail: michaela.stenclova@nempk.cz