Sociální péči zajišťují v Nemocnicích Pardubického kraje zdravotně sociální a sociální pracovnice. Služba je poskytována na žádost lékaře, jím pověřeného nelékařského zdravotnického pracovníka nebo přímo na žádost pacienta či jeho blízkých.

 • Poskytujeme poradenskou pomoc a podporu nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené zhoršením zdravotního stavu nebo úrazem, v případě úmrtí pacienta poskytujeme poradenství jeho rodině
 • Poskytujeme sociální poradenství v systému sociálních služeb, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, ustanovení zvláštního příjemce důchodu apod.)
 • Zprostředkováváme a zajišťujeme:
  • překlady do léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců
  • domácí ošetřovatelskou péči, domácí hospicovou péči
  • pacientům se sníženou soběstačností zprostředkováváme pobytové sociální služby (např. pomoc s vyplněním a podáním žádosti do domova pro seniory, domova s pečovatelskou službou), terénní služby v domácím prostředí (pečovatelskou službu, osobní asistenci), odlehčovací služby pobytové, ambulantní – denní stacionáře)
 • Pomáháme pacientům bez přístřeší a cizincům v tíživé sociální situaci (např. zprostředkování nestátních neziskových organizací, azylového domu, noclehárny, denního centra, humanitárního šatníku, pomoc s podáním žádosti na dávky pomoci v hmotné nouzi apod.)
 • Spolupracujeme se státními a nestátními institucemi
 • Spolupracujeme s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí 
 • Zajišťujeme exkurze a odbornou praxi studentů bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, studentů Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, studentů navazujícího magisterského oboru Resocializační pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Zdravotně sociální péče je zaměřena na individuální přístup k pacientovi, jehož rozhodnutí respektujeme.

Kontakty

Pardubická nemocnice

Chrudimská nemocnice

 • Linda Trpišovská  – kontaktní osoba pro oddělení LDN AB, oddělení neurologické, interní (B+C+JIP), dětské a novorozenecké, porodnicko-gynekologické
  Tel. +420 469 653 157
  Mobil +420 702 221 661
  E-mail: linda.trpisovska@nempk.cz 
 • Bc. Radka Rázková – kontaktní osoba pro oddělení LDN N + DIOP, chirurgie (muži, ženy, traumatologie, JIP), ARO (včetně NIP)
  Tel. +420 469 653 157
  Mobil 734 360 916
  E-mail: radka.razkova@nempk.cz

Orlickoústecká nemocnice

 • Mgr. Jana Svojanovská
  Tel. +420465 710 247
  Mobil +420602 150 304
  E-mail: jana.svojanovska@nempk.cz
  Umístění: kancelář se nachází v budově G, zvýšené přízemí vlevo
 • Mgr. Lucie Kaucká, DiS.
  Tel. +420 465 710 230
  Mobil +420 601 212 939
  E-mail: lucie.kaucka@nempk.cz
  Umístění: kancelář se nachází v budově G, zvýšené přízemí vlevo

Litomyšlská nemocnice

 • Bc. Veronika Neugebauerová
  Tel. +420 461 655 481
  Mobil +420 605 318 658
  E-mail: v.neugebauerova@nempk.cz
  Umístění: kancelář se nachází v budově B, boční vstup od interního oddělení

Svitavská nemocnice

 • Bc. Nela Hořínková
  Mobil +420 725 550 102
  E-mail: nela.horinkova@nempk.cz 
  Umístění: kancelář se nachází v budově H (budova rehabilitace), 2. patro