Práva a povinnosti pacientů

Práva pacientů

 • Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, pokud nestanoví zákon jinak. Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.
 • Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 • Pacient má právo na volbu poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta.
 • Pacient má právo na vyžádání konzultačních služeb od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
 • Pacient má právo a povinnost znát Vnitřní řád nemocnice.
 • Pacient omezený ve svéprávnosti tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/opatrovníka, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem.
 • Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, a to v souladu s jinými právními předpisy a Vnitřním řádem nemocnice, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 • Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 • Pacient má právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
 • Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 • Pacient má právo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s Vnitřním řádem nemocnice a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 • Pacient má právo na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti.
 • Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 • Pacient, který je osobou s omezenou svéprávností, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, o níž uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 • Pacient se smyslovým postižením nebo těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacím prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobu založených na tlumočení druhou osobou.
 • Pacient má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo na tlumočení cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, a to v souladu s Vnitřním řádem nemocnice tak, aby nebyla porušena práva ostatních pacientů.
 • Pacient má právo v přítomnosti pověřeného zaměstnance nahlížet do zdravotnické dokumentace, dále má právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
 • Pacient má právo být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech alternativách léčby.
 • Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které mu musí být srozumitelně zodpovězeny.
 • Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě určit, které osobě má být podána.
 • Pacient může při přijetí do péče určit, které osoby mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy nemůže pacient s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas, vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytnout informace kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytnout informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat.
 • Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání).
 • Pacient má právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s Vnitřním řádem nemocnice a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.

 Povinnosti pacientů

 • Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
 • Řídit se Vnitřním řádem nemocnice.
 • Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb neuhrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních a přenosných nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným osobním dokladem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem nebo jiným osobním dokladem, má rovněž osoba, která uplatňuje podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou podle věty první. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace. V případě odmítnutí prokázání totožnosti, nemusí zdravotnický pracovník umožnit návštěvu u hospitalizovaného pacienta, který k této návštěvě nemůže dát souhlas.